Architectuurpodium Assen

Cercle Meudon

Meer Verbeelding

Provinciaal beleidsnotitie 2017-2020
“Inspraakversie febr.2016”
De Verbeelding van Drenthe

Voorstel voor inspraakreactie:
Gelezen de provinciale beleidsnotitie De Verbeelding van Drenthe, stellen wij voor dat de provincie met iets meer verbeelding een structurele subsidie reserveert, in de basisinfrastructuur, voor een Museum voor Hedendaagse Kunst te Assen waarbij inbegrepen een volwaardig Museaal Architectuurcentrum. Dit museum voldoet aan belangrijke beleidsmotieven ‘intrinsieke waarde, reflectie, identiteit’ en zelfs internationale, toeristische aantrekkingskracht binnen een Noordelijk Profiel. In de huidige notitie 2017-2020 ontbreekt de zorg om eigentijdse beeldende kunst en kunstenaars, dat zeker tekort schiet mede vanwege de sluiting van het Centrum BK in de Nieuwe Kolk te Assen.

Toelichting.
De Provincie Drenthe erkent intrinsieke waarde van cultuur naast maatschappelijke en economische waarden, die overigens het meest aan bod komen in deze nota. Intrinsieke waarde zou vooral van persoonlijke betekenis zijn en dan vooral letten op reflectie, identiteit, bezinning en confrontaties. Na pagina 5 komen we de intrinsieke waarde van kunst of cultuur niet meer tegen en gaat het voornamelijk over erfgoed, archeologie en marketing: bijvoorbeeld mensen van buiten trekken om onze landschapskunst te bekijken.

Hoofdlijnen van voorgenomen beleid in de komende jaren concentreren zich op extra aandacht voor musea en een Noordelijke cultuuragenda, naast voortzetting beleid afgelopen jaren dat bestond uit het definieren van een goede culturele basisinfrastructuur. Dat mondde uit in 10 paginas erfgoed, streektaal en archeologie met ruime ondersteuning van podium- en amateurkunst. Zeer opvallend en mogelijk tamelijk nieuw is dat deze ondersteuning ook nog eens structureel schijnt te zijn, iets waar de provincie tot nu toe nooit aan wilde. Ook opvallend is de zorg om de – kritische – regionale media. Terecht natuurlijk, maar als een overheid zich met een onafhankelijk medium gaat bemoeien dan is diversiteit altijd in het geding en zeker ook de kwaliteit van ‘kritiek’. Er is dus geen specifieke structureel – binnen de basis –
aanwezige inzet voor de beeldende kunst. De komende Drenthe Biennale is een voorstel voor een tweejaarlijks toeristenevenement (p.18/19) en de kunst in de openbare ruimte lijkt vooral een incident omlijst door educatieve vormgeving.

Belangrijkste pagina’s zijn p. 25-27. Daar gaat het over (3.3) Kunsten onderverdeeld in Podium Platteland, Creatieve Industrie, Kunstenaarsfabrieken en Internationalisering. Wat bedoeld wordt met “rural art is made in the north”, schijnt een Drentse uitvinding te zijn, is niet duidelijk. De aandacht voor Creative industrie lijkt ingegeven door een wensdenken zoals dat wel meer steden parten speelt, evenals het concept Kunstenaarsfabrieken, dat ook creativiteit aan direct rendement koppelt. Hier wordt bovendien de Havenkade Assen nog genoemd, waar gedeputeerde Van der Tuuk toch echt al afscheid van had genomen om zijn voorkeur uit te spreken voor wereldstad Emmen en haar voormalig dierentuincentrum. De zo nodige Internationalisering is wat beleid betreft een oude wens, maar als je dat echt wil met “ons imago als innovatieve provincie” dan mag men toch een duidelijker richtlijn verwachten dan alleen maar suggestieve gedachten.

Maar waarschijnlijk wordt daar vooral punt 3.4 voor bewaard. Namelijk de term ‘Experimenteerregio’, dat samen met onze noordelijke partners als “1 stedelijke regio” wordt aangemeld bij het Rijk, met Leeuwarden als culturele hoofdstad 2018 en “vliegwiel” (P.27). Ten bate van een noordelijke cultuuragenda en cultuurfonds. Dit is ten zeerste aan te moedigen. Alle goede wensen in deze richting en laten we hopen dat alle partners evenredig aan deze agenda en dit fonds bijdragen in volle harmonie en (bestuurlijk) enthousiasme.
Geen idee echter, waar in deze agenda nu die intrinsieke waarde van de cultuur is gebleven, die zou zorgen voor, in elk geval, verdieping en reflectie op persoonlijk vlak. Wel wordt, op dezelfde pagina 27, beloofd dat de aangeboden programmalijnen wordt uitgewerkt “IN Overleg met het VELD”! Deze moeten vervolgens een plek krijgen in de uitvoeringsprogramma’s van de 7 partners: de drie provincies en 4 hoofdsteden. Assen aan zet!
Als laatste aantekening: Per jaar provinciaal 7,7 miljoen beschikbaar. In deze Drentse Basisinfrastructuur gaat wel structureel geld naar de vijf provinciale musea en podiumgroepen (of podiumkunstfestivals) maar niet naar beeldende kunstprojecten of andere initiatieven op het gebied van de hedendaagse actuele kunst die vanuit en binnen de provincie zelf door kunstenaars zijn gestart.

Tot 11 april 2016 is er de mogelijkheid om een inspraakreactie op de concept cultuurnota te geven. Het is de bedoeling dat de definitieve Cultuurnota in mei 2016 wordt vastgesteld door GS en in juli 2016 door PS.

Herhaald Voorstel voor inspraakreactie:
Gelezen de provinciale beleidsnotitie De Verbeelding van Drenthe, stellen wij voor dat de provincie met iets meer verbeelding een structurele subsidie reserveert, in de basisinfrastructuur, voor een Museum voor Hedendaagse Kunst te Assen waarbij inbegrepen een volwaardig Museaal Architectuurcentrum. Dit museum voldoet aan belangrijke beleidsmotieven ‘intrinsieke waarde, reflectie, identiteit’ en zelfs internationale, toeristische aantrekkingskracht binnen een Noordelijk Profiel. In de huidige notitie 2017-2020 ontbreekt de zorg om eigentijdse beeldende kunst en kunstenaars, dat zeker tekort schiet mede vanwege de sluiting van het Centrum BK in de Nieuwe Kolk te Assen. (GW)image

Advertenties

Enter Assen 2017

Een schitterend complexe opdracht.
Maak een geïntegreerd ontwerp voor drie aansluitende locaties: fiets/looptunnel onder het spoor, stationsplein en stationsstraat. Gebruik interactieve media, sensorisch beheer en krachtige visualia. Het ontwerp moet dus flink impact hebben als je van die kant de stad inkomt. Kunstenaars moeten voor 6 maart reageren. De opdrachtgever, Gemeente Assen, heeft de advertentie oorspronkelijk in het engels opgesteld, dus men gaat ook voor internationale aanbiedingen/aanbesteding. Meer info op florijnas.com. Foto: adv. BK-info 2016-1.image

Museumruilonderhandelingstopdeal-Tafel

Aangeboden: een Museumruilonderhandelingstopdeal-Tafel
Aan: Gemeente Assen, Provincie Drenthe en kunstenaars
Door: Architectuurpodium Assen
Adres: Venestraat 88b, Assen
Beschikbaar: Maandags 11.00 uur (na afspraak, rsvp)
Doel: nwe locatie Stedelijk Museum na overdracht Cbkdrenthe/Drents Museum

image

Regionale eco-nomie

Beste Landstad Noord-Nederland, beste NG4, beste Platform31, beste GS Drenthe, u wilt schone bedrijvigheid, u wilt wonen, werken en beleven, u wilt een fraai landschappelijk gebied behouden, maar u wilt tevens een Europese Groene Regio zijn, een ‘levendige stedelijke regio’, met minimaal 30 festivals per twee maand, een vitaal stedelijk netwerk zonder leegstand, want u kijkt ook ‘verder dan de Randstad’.
Het lijkt ons daarom een goed idee als er een discussie georganiseerd wordt over de bestemming van de regionale eco-nomie versus landschap en erfgoed. Gastsprekers: econoom Heleen Mees (onderzoeker Chinese economie) en roosendaler Jesse Klaver (boek: de mythe van het economisme).

image

Architectuur in Drenthe

image

Conclusies naar aanleiding van de evaluatie van de Maand van de Architectuur 2015, georganiseerd door Architectuurpodium Assen in samenwerking met de Gemeente Assen.
Thematisch: stad en periferie zijn lokaal te onderscheiden, maar verliezen hun lokale identiteit op interprovinciaal en internationaal terrein. Daar gaat het om greep te krijgen op de regionale verdeling tussen stad en groen. De stad zelf moet inzetten op bereikbaarheid en easy verbindingen in haar structuur. Sociale activiteiten vinden plaats dankzij en in die verbindingen, ook tussen de steden. Dynamiek in clustering en mobiliteit hangen samen. Er is duidelijk meer aandacht voor en behoefte om de samenleving ‘samen’ vorm te geven, meer ruimte te geven/te nemen voor particulier initiatief. Daartoe zou een vergelijk tussen de diverse ontwikkelingen in NoordNederland en NoordDuitsland gestimuleerd kunnen worden.

Conclusies organisatorisch: de maand gaf een interessante mengeling te zien van (8) activiteiten verspreid over 3 weken in juni. Een tentoonstelling, diverse lezingen en een open dag met medewerking van architecten, kunstenaars, gemeentelijke en provinciale overheid. Gezien de omvang en de wil tot kwalitatieve verdieping van de aangeboden thematiek lijkt de aansporing om het architectuurdebat in Drenthe vooral met nog meer partners te organiseren een aanbevelingswaardige. De Dag of Maand van de Architectuur in de maand juni is een prima concentratiepunt wat dat betreft.

Twee tips.
1. Het Stationsgebied en het Havengebied in Assen blijven de komende vijf jaar van het grootste belang voor meningsvorming omtrent nieuwe initiatieven in stedebouw- en transformatie.
2. Actuele herwaardering van woonerven als suburbane brink-, bloemkool- of protovinexwijk in Wynwood Miami, ooit een experiment opgezet in Emmen door Niek de Boer.

“The plan suggests creating the Dutch-style streets on First Avenue, Third Avenue, and First Place. According to Mullerat, woonerfs are typically curbless streets paved in a way that slows down traffic and opens the road to pedestrians and cyclists. They can even be shut down on the weekends to hold local events, like farmers markets.”
http://www.miaminewtimes.com/news/dutch-style-pedestrian-friendly-woonerf-streets-could-come-to-wynwood-7767722

Ruimtelijke Verbindingen

image image

Na de opening op 3 juni van de Maand van de Architectuur met de kunsthistorische lezing van Geert Hovingh over de ‘geschiedenis van de ruimte’, gaf op 9 juni Frank Aikema een toelichting over de Florijnas onder de titel ‘Verbinding door Verbinding door Verbinding’. Naast de zeer concrete informatie was er in zijn lezing ook ruimte voor meer speelse plannen en ontwerpen, bijvoorbeeld voor het Havenkwartier. Daarin spelen transitietheorieen, bijvoorbeeld ‘de flexibele stad’ (Maarten van Tuijl) een inspirerende rol.
Aanstaande maandag 15 juni is er in het Provinciehuis de ‘Dag van de Ruimte’ met lezingen en workshops. Ondermeer over de Leefomgevingskwaliteit van de Provincie Drenthe olv landschapsarchitect Andries van den Berg en over de Nationale Omgevingsvisie olv Saskia Ferf (Ministerie I&M). Thema’s sluiten aan bij het Jaar van de Ruimte 2015. Ook het Architectuurpodium Assen is aanwezig met een informatiedisplay.
– Voor het volledige proramma van de Maand van de Architectuur, zie het betreffende blog hieronder of kijk op smahk.nl

Stroomgebied Drentsche Aa

Staatsbosbeheer regio Noord is genomineerd voor de Gouden Piramide 2015, de nationale prijs voor best opdrachtgeverschap bij het thema gebiedsontwikkeling. “Voor verschillende deelgebieden bij de Drentsche Aa werden inrichtings- en beheerplannen ontwikkeld. De ruimtelijke samenhang in het landschap is beter zichtbaar gemaakt en op zes plaatsen zijn belvedères opgericht. Het langjarige project is een demonstratie van de Belvedère-gedachte: het bijeenbrengen van de ‘natuurwereld’ en de ‘erfgoedwereld’.” Onder de vijf genomineerden zijn ook het Havenkwartier Deventer en Kunstvereniging Diepenheim.

De jaarlijks toe te kennen Rijksprijs bestaat uit een bedrag van vijftigduizend euro, een trofee en een architectuurplaquette. In een publicatie worden de beste inzendingen van de prijsronde gepresenteerd. De winnaar wordt bekendgemaakt op zaterdag 21 november 2015. Meer informatie is te verkrijgen via het Atelier Rijksbouwmeester.

(Foto: Harry Cock, Balloërveld na realisatie)5-ballooerveld-na-realisatie0

Maand van de Architectuur 2015

image

1 t/m 21 juni 2015
Het Architectuurpodium Assen organiseert in samenwerking met de gemeente Assen in juni de Maand van de Architectuur. De hele maand vinden allerlei activiteiten plaats met het thema ‘Maak Ruimte voor Assen’ als basis.
Op woensdagmiddag 3 juni om 16.00 uur geven we het feestelijke startsein voor de Maand van de Architectuur. Aansluitend verzorgt architectuurtheoreticus Geert Hovingh een lezing met als titel ‘De geschiedenis van de ruimte’. Onder het genot van een drankje luiden we de maand vervolgens gezamenlijk in. De opening vindt plaats bij Architectuurpodium Assen aan de Venestraat 88 in Assen.

Programma onder voorbehoud van wijzigingen:

Van 1 tot 21 juni: Tentoonstelling Stad en Periferie, geopend op donderdag t/m zondag, van 13.00 tot 17.00 uur. Met presentaties van Architectuurpodium Assen, 12WAT studio en Marcel Imthorn.
Architectuurpodium Assen, Venestraat 88, Assen

Woensdag 3 juni 16.00 uur:
Feestelijke opening door de Cercle Meudon met aansluitend lezing van Geert Hovingh over ‘De geschiedenis van de ruimte’.
Architectuurpodium Assen, Venestraat 88, Assen

Dinsdag 9 juni 10.00 – 12.00 uur:
Showroom FlorijnAs open
0m 13.00 uur: Toelichting FlorijnAs door Frank Aikema, stedenbouwkundige van de gemeente Assen
Showroom FlorijnAs, Industrieweg 8, Assen

Zaterdag 13 juni 10.00 – 16.00 uur:
Dag van de Bouw, wandelingen over de bodem van het Kanaal bij De Blauwe Klap.

Maandag 15 juni vanaf 10.00 uur:
Dag van de Ruimte
Afwisselend programma met onder meer Geert Teisman, hoogleraar Bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Samen verkennen van nieuwe wegen en richtinggevende concepten. Meer informatie en aanmelden via mail: j.akse@drenthe.nl Provinciehuis, Westerbrink 1, Assen

Woensdag 17 juni 17.00 uur
Lezing architect Nanne de Ru van Powerhouse Company, ontwerper van het nieuwe station in Assen
Drents Archief, Brink 4, Assen

Vrijdag 19 juni 16.00 uur:
Lezing Isabelle Diks, wethouder Leeuwarden: ‘Stad, Periferie en het Noorden’ Architectuurpodium Assen, Venestraat 88, Assen

Zaterdag 20 juni 13.00 tot 17.00 uur:
Dag van de Architectuur, open dag bij:
– Architectuurpodium Assen, Venestraat 88, Assen
– 12WAT studio, Markt 7, Assen
– Frans Beune Landschap en Stedenbouw, Vaart NZ 48, Assen.

Actuele informatie:

http://www.smahk.nl
http://www.cerclemeudon.nl
https://www.facebook.com/smahk.assen
https://www.facebook.com/kompact.assen
http://wiemaaktnederland.nl/agenda/
http://arch-lokaal.nl/assen-vooraankondiging/

Jaarboek 2014/2015: De Kritiek

image   image

Nu de lokale belanstelling en debat rond architectuur en ruimtelijke ordening duidelijk toeneemt, lijkt dit debat, precieser: de architectuurkritiek, op nationale podia afgenomen. De redactie van Het Jaarboek 2014-2015 Architectuur in Nederland heeft hier iets aan willen doen door meer theorievorming in deze publicatie op te nemen. In de Volkskrant signaleert Kirsten Hannema bovendien: “Met de verdwijning van het Nederlands Architectuurinstituut (in 2013 opgegaan in het Nieuwe Instituut) is een belangrijk architectuurplatform verloren gegaan”. Hetzelfde geldt voor Stimuleringsfondsvoor de Architectuur dat opgegaan is in het Stimuleringsfonds voor de Creatieve Industrie met een gewijzigde focus.

Het Jaarboek is ondanks het ontbreken van een nieuwe zienswijze, wel enthousiast over de gerealiseerde architectuur zelf en besteedt vooral aandacht aan de definitieve doorbraak van transformatie en herbestemmingsprojecten. Van de 30 geselecteerde bouwprojecten noemen we Zecc die van de watertoren St.Jansklooster een uitkijktoren hebben gemaakt en De Zwarte Hond met de nieuwbouw van Vindicat aan de GroteMarkt Groningen.

Jaarboek Uitgave-Nai010.

Maand vd Architectuur 2015

De komende maanden gaat het Architectuurpodium Assen opnieuw samenwerken met de Gemeente Assen in het informatieplatform dat te bezoeken is in de Showroom Florijnas. Aldaar kun je de nieuwste ontwikkelingen volgen en bevragen met betrekking tot onder meer de onderdelen Stadsboulevard, Stationsgebied en Blauwe As.
Daarnaast is het ArchitectuurPodium druk bezig met het programmeren van de Maand van de Architectuur die plaatsvindt van 1 t/m 21 juni inclusief de Dag van de Architectuurlezing. Deze wordt dit jaar gehouden door Isabelle Diks op vrijdag 19 juni om 16.00 uur. Er zal ook een expositie worden samengesteld met als speerpunt Stad en Periferie van Assen en extra lezingen van onder anderen Geert Hovingh en Frank Aikema. Het volledige programma wordt in mei bekend gemaakt.image

Showroom Florijnas, Industrieweg 8, is open van 10.00 uur – 12.00 uur op:
10 en 24 maart, 14 en 28 april, 12 en 26 mei, 9 juni.
Architectuurpodium Assen, Venestraat 88, geopend tijdens exposities van donderdag t/m zondag, 13-17 uur.