Architectuurpodium Assen

Cercle Meudon

Transformatieve kunst

Transformatieve krachten

“Op vrijdag 23 oktober 2020 installeert de Akademie van Kunsten haar tien nieuwe leden tijdens een feestelijke bijeenkomst met als thema ‘Transformatieve kracht van kunst’. De nieuwe leden zijn Hanna Bervoets, Maxim Februari, Michaël Dudok de Wit, Raaf Hekkema, Theo Jansen, Igone de Jongh, John Körmeling, Halina Reijn, Typhoon en Dries Verhoeven.”

De nieuwe leden worden toegesproken door bevriende vakgenoten, te weten: Anne Vegter, voorzitter Akademie van Kunsten, Mizzi van der Pluim, uitgever, Willem Bongers-Dek, directeur De Buren, Leyla Akinci, galeriehouder, Susanne Helmer, regisseur, Ash Bulayev, directeur Onassis AiR: (inter)national artistic research residency program Athene, Kiki Raposo de Haas, zakelijk manager Calefax, Kevin de Randamie, Braenworks, Vanessa Henneman, Henneman Agency, Carice van Houten, Actrice.

We zijn erg benieuwd naar de loftuiting die gebracht wordt aan Maxim Februari die gisteren in Nrcnext zijn nieuwe plan bekendmaakte op een nogal ‘onwillige’, sinistere (ironische ?) manier: “Er zit niets anders op dan mijn intellectuele aftakeling de komende tijd te presenteren als een project. Via opnames, podcasts, livestreams, Zoom- en Teamsessies zal zichtbaar worden hoe ik steeds verder wegzak in obscuriteit en ignorantie.” 

Ook de ode aan John Körmeling gaat spannend worden. Wat zijn zijn plannen voor de toekomst gezien het thema ‘transformatie’ en de missie van de Akademie: “We leggen verbindingen tussen wetenschap en kunsten, en bevorderen de samenwerking tussen de kunsten onderling. Daarbij is een belangrijke rol weggelegd voor onderzoek en uitwisseling.”

https://akademievankunsten.nl/nl/agenda/installatie-nieuwe-leden-akademie-van-kunsten

Pleinleven

“Binnenlands Bestuur toog naar Assen”. Deze veelgelezen blog liet projectleider gebiedsontwikkeling Rutger Hoekstra en wethouder Mirjam Pauwels (economische zaken, VVD) ruim aan het woord. Belangrijkst onderwerp was de ontwikkeling van de binnenstad in relatie tot leegstand en postcorona verwachting. Hetgeen leidt tot speculatie over hoe door middel van meer woonfuncties en een ‘speelroute’ met ‘verrassende plekken’ kinderen en hun ouders het (commerciële) centrum in worden gelokt. Aldaar zou de tourist uit zijn bol kunnen gaan op het ‘multifunctioneel beleefplein’  zoals het Koopmansplein door wethouder Pauwels wordt genoemd. Het voorziet in onder meer “een fontein en een speeleiland voor kinderen”. Afgezien van deze doorsneevoorzieningen die we overal elders ook tegenkomen, is blijkbaar de omgeving van dit plein minder van belang. Aan dit plein staat behalve veel leuke middenstand namelijk ook het enorme glazen winkelpaleis van voorheen V&D nog steeds leeg. In relatie tot de zo opgeklopte verwachtingen omtrent de vormgeving van dit centrale plein zou je toch meer stedebouwkundige aandacht mogen vragen voor wat de gemeente met deze in het oog lopende hoeksteen denkt aan te vangen. Binnenkamers wordt bij ons geopperd er een hedendaags museum of een ecologische ruïne van te maken door er flink wat ‘drents’ groen tegen aan te gooien. Of beide. Tegen de tijd dat het plein klaar is en de nieuwe appartementen aan de overkant verkocht en bewoond, hebben we werkelijk weer een heel opgeleefde stad in het groen. 

https://www.binnenlandsbestuur.nl/ruimte-en-milieu/nieuws/corona-als-vliegwiel-voor-asser-binnenstad.14441213.lynkx

+ nieuws op: https://www.binnenstadassen.nl


Systeem Van Alkemade

Toekomend Ned: Systeem Van Alkemade

In zijn publicatie De toekomst van Nederland, bepleit Floris van Alkemade een grote rol voor kunst&wetenschap in de transformatieve activering ten opzichte van de huidige klimaat- en duurzaamheidsdiscussies.

Van Alkemade deelt zijn normatief systeem in middels drie persoonlijk ervaren modellen. Het klooster, de alcoholist, de architect. Het klooster staat voor een type autonome afzijdigheid, de alcoholist voor een economisch verslaafde, de architect voor de betrokken nieuwmaker. Deze modellen worden vervolgens uitgewerkt in een schema gebaseerd op de vier natuurelementen aarde, water, lucht en vuur die hij maatschappelijk koppelt aan de parallellen  burger/individu, markt, overheid en kunst/wetenschap. Als verrassend duveltje oppert hij het Aristoteliaanse begrip kwintessens als vijfde, essentieel beweeglijke, element. Onbereikbaar, onberekenbare drijvende kracht, maar met een antropocene actualiteit, namelijk de mogelijk onbeheersbare effecten van een stijgende zeespiegel en technologisch aangestuurde virtualiteit/A.I. naast het inkrimpen van de biodiversiteit. 

Van Alkemade poneert met dit schema een belangrijke rol voor Nederland, gidsland!, in watermanagement, op ontwerpersgebied enzomeer: “Nederland is beweging”, schrijft hij op p.14-16. Hoog tijd voor een andere, een alomvattende koers dus. De kunstenaar/wetenschapper wordt verondersteld hierin een duidelijke multidisciplinaire bijdrage te leveren bij het vormgeven van een “zorgvuldig afgestemde balans tussen natuur en cultuur” (p.129). Dat begint met het teruggeven aan, en het creëren van meer ruimte voor, natuur. Door het presenteren van veranderingsgezinde technieken en de bereidheid tot improvisatie wordt het zoeken naar nieuwe oplossingen voor bestaande problemen een interessante, goedgemutste, creatieve opgave.

Praktisch gezien neemt Van Alkemade het op voor een integrale visie in ruimtelijke ordening, solidaire publieke zorg, periferie en open landschap, houtbouw, technologiekritiek en meer moreel besef. Af en toe wat ouderwets wijdlopig ‘trots op NL’, maar actueel door de geschetste urgentie van een ecologisch, ketengericht, toekomstbeeld. Er kan overigens best nog een schepje bovenop zijn suggesties, want inderdaad, die aanzetten tot transformatie: “het is de vraag of het genoeg is en of het snel genoeg gaat”. Anders kan het nog wel even duren voordat “de revolutie waar de kunst en wetenschap ons toe oproept” de balans herstelt. Vandaar de slotthese: beweeg en repareer.

In de Chinese natuurfilosofische logica staat het vierde en vijfde element voor hout en metaal naast aarde, water, vuur. Meer dan het oudgriekse kwintet is de chinese een circulaire eenheid waarvan de elementen elkaar genereren en kritiseren. Dat zou schematisch gezien een veel sterker toezicht verlenen aan de van elkaar afhankelijke cultuur-maatschappelijke partners.

Floris van Alkemade, De toekomst van Nederland, Thoth, 2020

Woord vooraf

Het College van Assen vergadert op dinsdag 8 september 2020. Ter tafel komt het – 2e, aangevulde – schriftelijk verzoek van de CAMPISgroep om toewijzing ruimte Kink/Dnk of locatie Postkantoor. Te bekostigen middels de Rijks BKVsubsidie van € 150.000 per jaar.

De vestiging van het hedendaags kunstcentrum CAMPIS in het voormalig Postkantoor, Rijksmonument in het centrum van het Culturele Hart van Assen, kan een dynamische bijdrage leveren aan de culturele infrastructuur van de stad. Bevestigd tevens de statuur van deze provinciale hoofdstad en is een aanwinst voor de noordelijke gewesten op kunstgebied. Gunstig voor de directe regio, ook in cultureel-economisch opzicht.

Het College moet een besluit nemen op grond van de in mei aangenomen nieuwe kadernota Kunst&Cultuur 2021-2024 waar de CAMPISgroep aan heeft meegewerkt.

Bij een positief besluit organiseert CAMPIS vier keer per jaar een tentoonstelling    van actuele beeldende kunst geïntegreerd en afgewisseld met incidentele evenementen, lezingen, performances en publicaties. Campis.nl

Een professioneel podium voor hedendaagse kunst heeft voor de lange termijn een eigen gebouw nodig: voor continuïteit van productie en publiek. Zonder een stenen fundament is eigentijdse kunst in een stedelijke context overgeleverd aan tijdelijke bevliegingen en bezuinigingen. De rijksbijdrage is bedoeld om dit fundament te verzekeren.

CAMPIS Hoofdkantoor

Monumentnummer: 468972

Deze week heeft het kunstgezelschap CAMPIS het College en de Gemeenteraad van Assen een brief gestuurd. Naar aanleiding van de vaststelling van de cultuurnota op 7 mei aanstaande pleiten zij voor een nieuw Kunstcentrum Hedendaagse Kunst. Directe aanleiding voor hun brief is de sluiting van de huidige kunstlocatie in het theatergebouw DNK, per 1 juli. Maar in de cultuurnota staat echter prominent de ambitie dat de gemeente broedplaatsen wil faciliteren en belangstelling voor kunst wil waarborgen.

CAMPIS wil deze locatie wel overnemen, met enige financiële aanpassing en ondersteuning, maar geeft ook aan voor een, waarschijnlijk goedkoper, alternatief te willen gaan. Hier wordt het interessant want ze noemen ‘het oude Postkantoor’ met name. Dit pand hartje Assen is een Rijksmonument uit 1895, ontworpen door de bekende Rijksbouwmeester C.H.Peters die meerdere postkantoren heeft gebouwd, maar óók verantwoordelijk is geweest voor het ontwerp van het Drents Archief (1897-1901), voorheen Rijksarchief, voorheen Provinciaal Museum, en in bezit van het laatste restje kloostergang uit ME.

Het ‘oude’ Postkantoor staat genoteerd als gotisch, maar heeft ook neo-renaissancistische elementen. Het interieur is niet beschermd en vrijwel verdwenen, maar biedt een enorme variëteit aan gebruiksmogelijkheden die CAMPIS zeker zal zijn opgevallen. Wat kan er wel allemaal: exposities, diverse presentaties, ateliers, installaties, horeca, terras.

Voor de Gemeente is dit een uitstekend moment, monument dus, om nu toe te happen vanwege de redelijke huurprijs. Het zou een aanwinst zijn voor stad en grootregio en een belangrijke stimulans leveren aan het ondernemende imago van Assen. Onderstaand citaat komt uit het monumentenregister:

“Waardering: Het voormalige Post- en Telegraafkantoor is een mooi en zeer karakteristiek voorbeeld van een gebouw in de stijl van de zogenaamde postkantoren-gotiek, dat is gebouwd door een landelijk bekende architect. Behalve architectuurhistorisch waardevol is het zorgvuldig vormgegeven gebouw ook zeer beeldbepalend gesitueerd op een driesprong, waardoor het ook van grote stedebouwkundige waarde is. Het pand maakt tevens deel uit van het beschermde stadsgezicht Assen.”

Aan de buitenkant formeel beeldbepalende architectuur, aan de binnenkant inhoudelijk hedendaagse kunst. Een ‘match, made in Assen’.

Kunstuitvoeringsnotagendassen 21-24

4006FD11-D718-4EE8-91DE-3A0C8EA7EE45

Op 7 mei 2020 moet de gemeenteraad van Assen besluiten of ze de kadernota Kunst en cultuur 2021-2024 wil goedkeuren. Voorafgaand is op 16 april digitaal geconsulteerd. Daarbij vielen een paar dingen nogal op.

In de eerste plaats dat er op een enkele uitzondering na, er nauwelijks inhoudelijke vragen werden gesteld. De verantwoordelijke wethouder hoefde slechts voor meer informatie door te verwijzen naar een komende ‘uitvoeringsagenda’. Want wat gaan we nu eigenlijk doen met die cultuur.?

Welnu dat duurt nog een paar maand en na de zomer komt er waarschijnlijk een nieuwe ‘agenda’.

Het geval is dat in drie eerdere bijeenkomsten er reeds door het culturele veld werd aangedrongen op twee uitvoeringsnota’s. Namelijk een kunstbeleidsnota en een cultuurbeleidsnota waarin de uitvoering gepland staat voor de komende vier tot 8 jaar. Dit idee is dan ook explicket bevestigd in de concluderende commentaren (DNK 14 jan. 2020). Waarom dit nu niet duidelijk gecommuniceerd naar -of door- de Raad zelf?

In die aparte nota’ s kan dan ook meteen duidelijk vermeld worden welke beleidsgebieden specifiek tot professionele kunst, productie en presentatie, een relatie hebben en welke in verband staan met cultuur in brede zin, zoals alle vormen van artistieke expressie en beoefening door amateurs, vrije tijdsbesteding en festivals. Immers, daar zijn ook verschillende bronnen van cofinanciering bij betrokken. En wat cofinanciering betreft zijn er nationaal hele heldere structuren, van matching tot fondswervkng tot sponsoring. Het is zelfs een beroep geworden: dus wat is het probleem? Een bekwame ambtenaar?

Hier wringt dus het gebrek aan kennis van raadsleden of zij bewaren deze kennis tot het moment van de besluitvorming: op 7 mei of tot de behandeling van de ‘uitvoeringsagenda’ in de herfst van 2020.

Daarnaast een paar opvallende  formele ,kwesties.

Men wil aanwezige kennjs mede laten afhangen van 1. een maatschappelijk vastgoednota inclusief culturele bestemming. 2. Het komende herstelplan inclusief bezuinigingen. 3. Informatie over hoe precies het totale cultuurbudget van 4,5 miljoen besteed wordt aan activiteiten exlusief huurovereenkomsten (6 miljoen).

4.Op de vraag of de wethouder op de hoogte is van een nieuwe kunstvereniging meldt deze dat hij in gesprek is met diverse partijen. Hier wringt ook die andere schoen: transparantie. Welke partijen? Op 1 juli aanstaande sluit ook het laatste podium voor hedendaagse kunst. Daarover geen woord. Natuurlijk is er overal sprake van vertraging. Maar de wethouder zou zich mogelijkerwijs met iets meer aplomb kunnen revancheren tegenover het falend cultuurbeleid van de afgelopen jaren door voluit te gaan voor bewezen kwaliteit van burgerinitiatieven. Daar zijn er in Assen vrij weinig van op het terrein van de professionele kunsten.

Dramatisch politiek slot van deze consultatieve vergadering was het pleidooi voor meer muzikale culturele vorming voor kinderen, in competitie verwoord door twee raadsleden die hun eigen kinderen tot voorbeeld namen.

Campis.nl

Info@campis.nl

 

Concept kunst-cultuurnota 2020

Na zoveel jaar non-beleid op het gebied van kunst en cultuur in Assen is het een verademing om nu weer eens een fatsoenlijk concept onder ogen te komen. Het voldoet zeker als cultuurbeleidsconcept, maar er ontbreekt in het begin duidelijkheid omtrent cultuurparticipatie en kunstbeleid. Het verschil tussen amateurvorming (educatie, vrije tijd) en professionele presentaties. Tussen consument en producent. Misschien dat deze vaagheid in de uitvoeringsnota wordt opgehelderd mede in verband met de verschillende, specifieke, subsidiestromen.

Bijvoorbeeld door de invoeging van een aparte kunstbeleidnotitie waarin opgenomen zou kunnen worden hoe atelierbeleid, hoe kunst in de openbare ruimte, hoe opdrachten tot stand zullen komen en hoe kunstenaars worden benaderd om mee te werken aan stadsvisies, stedebouw en publieke presentaties in het algemeen.

Een goede start is in ieder geval de aandacht voor ateliers en broedplaatsen en het voornemen voor regelmatig overleg met kunstenaars en culturele instellingen.

Wat ook nog uitgewerkt moet worden is hoe het cultuurbudget van 4,5 miljoen precies wordt verdeeld. Wat ziet hier precies in aan beeldende kunst en wat gaat er naar de grote instellingen? De publieksinstellingen als Bibliotheek, Theater. En, wie zitten er in de basisinfrastructuur: maakt hedendaagse kunst daar ook deel van uit? Waar kunnen we eigenlijk presentaties van hedendaagse kunst verwachten sinds het verdwijnen van diverse locaties?

Zo is bijvoorbeeld het idee van een stadscollectie eerder een leuke ‘bevlieging’ te noemen dan een doorwrocht plan en passeert op onaangename wijze vergelijkbare voorstellen voor een Stedelijk Museum dat niet genoemd wordt.

Niettemin, afgaande op en, ter ondersteuning van de gemeende goede bedoelingen zijn hier nog Drie cruciale citaten*:

1*)”De kracht van kunst & cultuur schuilt er vooral in dat er steeds weer iets nieuws ontstaat. Dat is eigen aan kunstenaars. Aan nieuwe dingen moeten we wennen, niet altijd zijn nieuwe kunstuitingen direct (commercieel) succescol. Daarom willen we als gemeente meer ruimte bieden aan vernieuwing. Ruimte in meerdere aspecten: fysiek, beleidsmatig en financieel. Nieuwe initiatieven hebben tijd soms nodig om tot volle ontwikkeling te komen. Daar houden we rekening mee.”

Tweede citaat*: “Initiatieven van kunstenaars
In Assen wonen en werken vele professionele – en amateurkunstenaars die de stad een warm hart toedragen en zich – als individu of gezamenlijk – met veel energie (en dikwijls belangeloos) inzetten voor het culturele klimaat in Assen. Onze waardering daarvoor hebben we niet altijd voldoende laten blijken. Dat gaat veranderen. We willen initiatieven van kunstenaars die aansluiten op onze ambities en voor de stad van betekenis zijn zoveel mogelijk faciliteren en ondersteunen.”

3*)We constateren dat kunstenaars wegtrekken uit Assen. In de behoefte aan werk- en tentoonstellingsruimte willen we beter voorzien.”

*Kadernota Kunst & Cultuur Assen – concept 23 december 2019.
Op dinsdag 14 januari 2020 is er een openbare bijeenkomst in De Nieuwe Kolk alwaar deze conceptvisie wordt besproken. Aanvang 19.30 uur.

De Nieuwe KunstAs – een verbrede optie

Dvhn, 29 juli 2019, 1 miljoen. Uw oproep voor suggesties.

Ons voorstel wil het ijsbudget van 1 miljoen herbestemmen in de sector ‘vrije tijd’. In plaats van te schaatsen kunnen de mensen in Assen naar een buitengewoon fraaie KunstHal voor hedendaagse kunst en cultuur. De KunstRuimte is tevens voorzien van een plein voor tijdelijke evenementen zoals een schaatsbaan. Zie het voorbeeld van het Koopmansplein in de winter.

De 5 miljoen REP-staatssubsidigelden die eventueel ook vrijkomt wordt gebruikt om deze KunstPlaats structureel te ondersteunen waardoor provinciale en rijksfondsen dit bedrag willen matchen. Naast het benaderen van particuliere donateurs en overige fondsen worden sponsoractiviteiten georganiseerd. Bovendien zorgt het innovatieve culturele karakter, vooral in een Noord-Nederlandse optiek, voor economische spin-off.

Het cultureel profiel van Assen is op dit moment tamelijk eenzijdig. Er ontbreekt een actuele dynamiek en wisselwerking in de omgang met kunst, cultuur en de maatschappij van nu.

Een vergelijkbaar plan is eerder ingediend bij de Gemeente Asen, maar werd afgewezen vanwege onduidelijke redenen; mogelijk ter handhaving van bestaande relaties. In plaats van bezuinigingen is dan nu het moment gekomen voor investeringen in een duurzaam kunstklimaat.

De Nieuwe KunstStad is statutair onafhankelijk en heeft een stedelijk museaal karakter. Ze betrekt de bevolking en kunstenaars van Assen bij haar programmering waarin tevens een  belangrijke rol is opgenomen voor eigentijdse muziek en architectuur.

Op de lange termijn.

Om deze manoeuvre sociaal te onderbouwen is het de bedoeling van dit voorstel dat naast financiering van dit kunstplan de OZB voor de particuliere woningen wordt verlaagd om burgers aan te moedigen gebruik te maken van, en te participeren in, deze nieuwe culturele attractie.

Alleen voor red.

Mogelijke locaties voor De Nieuwe Kunstruimte zijn voorradig en reeds in kaart gebracht. Onder meer de DNK/Kinkruimtes en het voormalige OM-kantoor Brinkstr.69. Er is geen relatie met het Drents Museum.

DVDA 2019

Voor nieuws omtrent Architectuurpodium Assen zie defkaresearch.com.
De stichting Cercle Meudon is opgeheven.
Voor het programma van Vrijdag 14 juni 2019 hieronder de affiche-aankondiging.
91FE007D-0983-4279-B5CD-F10596556FAC

Zichtbaar Waardevol

Raad voor Cultuur 22/11/18

Twee direct opvallende uitspraken in dit advies:

“De raad pleit er daarom in dit advies voor om de positie van de individuele kunstenaar en de infrastructuur van de sector te verstevigen en daarvoor middelen ter beschikking te stellen”. 

“Voor het begrijpen, zichtbaar maken en houden van beeldende kunst is het bewaren en ontsluiten van kunstenaars- en instellingsarchieven belangrijk. Zij bevatten een schat aan informatie: van correspondentie tot contracten, van uitnodigingen tot persoonlijke krabbels, studies, schetsen, ontwerpen, notities en aantekenboeken”.

Zichtbaar van Waarde, 2018

89FA887E-5504-4C1E-A45D-D1A4659B3E48

 

 

%d bloggers liken dit: