Architectuurpodium Assen

Cercle Meudon

Een Nieuw College

Er kunnen twee aanleidingen genoemd worden om het nieuwe College te voeden bij het formuleren van een robuust kunst- en cultuurbeleid.
De ene aanleiding is de recente cultuurbrief van minister Van Engelshoven: “Cultuur heeft in de eerste plaats een eigen, intrinsieke waarde. Als uiting van allerdiepste gedachten of zielenroerselen, van schoonheid en verfijning, of juist van confrontatie en rauwheid”. De tweede aanleiding is het mislukken of vertragen van projecten van het vorige College op het gebied van technologie (sensorcity), werkgelegenheid (foc) en opdrachtenbeleid (Mannus/Brink).

Geconcludeerd kan worden dat er nu ruim baan zou moeten komen om het over een andere boeg te gooien, namelijk die van een transparant en energiek kunst- en cultuurbeleid waar het de afgelopen vier jaar op een demonstratieve manier aan heeft ontbroken. Vanuit de Rijksoverheid kan men daartoe steun verwachten aangezien van die kant ook wordt ingezet op een toename van decentraal cultuurbeleid.

Waar zou het nieuwe College aan kunnen denken? Mede op grond van het Manifest van BK-platform noemen we ingekort de volgende hoofdpunten:
1.betrek kunstenaars bij stedelijke ontwikkeling
2.atelierbeleid
3.kunstfonds voor experimentele pilotprojecten
4.opdrachtenbeleid voor lokaal talent
5.expositieruimten voor hedendaagse kunst(enaars)
6.stadsvisie, centrum voor ruimtelijke kwaliteit
7.transparantie en onderhoud kunstcollectie gemeente: aankopen beeldende kunst en kunst in de openbare ruimte
8.inzicht en evaluatie instrumenten kunst en cultuur algemeen
9.transparantie noordelijke visie: We the North
10. streefdoelen langere termijn (2024 e.v.)

Assen is weliswaar hoofdstad van Drenthe, maar heeft geen stedelijk cultureel profiel, eerder dorpachtig van nature. Hetgeen niet hoeft te betekenen een anti-cultureel imago, maar juist kan bijdragen in kleinschalige experimenten met behoud van haar groene, provinciale, status.

Klik om toegang te krijgen tot Cultuurbrief2018_Publicatie_WT_HR.pdf

Presentatie Vaart in Assen, DNK-MKB, 13 maart 2018

De zwarte Mozart

Joseph, de zwarte Mozart door Jan Jacobs Mulder
Xander Uitgevers, Amsterdam, 2016

Joseph de Boulogne, Chevalier de Saint-George, moet een opzienbarende figuur geweest zijn in het eind 18e eeuwse Parijs, zowel op straat als in de meer besloten salons van de culturele beau monde. Een zwarte heer van stand, uitstekend schermer, violist en componist (1745-1799) “one of the earliest musicians of African ancestry in the world of European classical music”. Een bijna vergeten historische persoon die door Jan Jacobs Mulder tot hoofdpersoon van een tragische roman is gemaakt. Het is vooral het beeldende inlevingsvermogen van de schrijver geweest waardoor dit verhaal zich tot een aannemelijke, ook eigentijdse, geschiedenis laat lezen. Dus geen saaie biografie. Vermakelijk zijn bijvoorbeeld Joseph’s avonturen als charmeur in adellijke kringen waar hij zich onomwonden bekent als tegenstander van slavernij. Hij weet zelfs Diderot, de beroemde Encyclopedist, tot medewerking te bewegen. Opwindend zijn de schermutselingen in Engeland terwijl hij in werkelijkheid op zoek is naar de bemanning van het schip waarmee zijn moeder naar Europa voer. Hartverwarmend is de loyaliteit van die paar vrienden die op het eind van zijn leven hem nog komen bezoeken. Dan komt hij tot de slotsom dat hij al die tijd tussen twee culturen heeft geleefd en hoopt dat “misschien worden mijn werken na mijn dood nog eens uitgevoerd”.

Dat is zeker het geval. Wie zijn muziek wil horen kan terecht op http://chevalierdesaintgeorges.homestead.com of bij xanderuitgevers.nl/boeken/joseph-zwarte-mozart/ die een spotify speellijst levert.
Wie meer weten over de schrijver klikt op Janjacobsmulder.nl.

Lezers in Assen kennen de schrijver als beeldend kunstenaar en maker van het beeld “Aarde, Water, Huis’ dat van 1989-2016 voor het Station Assen heeft gestaan en nu aangeboden wordt door de Werkgroep Monumentale Kunst Bond Heemschut.

Cultuurprijsvraag uitgesteld

In voorbereiding van de prijswaardige vraag naar de beste culturele herbestemming inclusief verbouwingsontwerp, hierbij alvast de 7 panden in de Binnenstad van Assen, die in aanmerking komen als keuzeobject.
De prijsvraag wordt voorlopig uitgesteld in verband met de Binnenstadsvisie van Assen alsmede de dynamische ontwikkeling betreffende de noordelijke beleidsvisie ‘We the North’. We verwachten in het voorjaar 2018 de prijsvraag te kunnen actualiseren. Zo mogelijk in juni tijdens de Maand van de Architectuur kunnen we de ontwerpen exposeren en een winnaar bekend maken. Namens: het Architectuurpodium Assen.

6DC65547-0D5B-4FA2-8EBE-6C788FD8F302

Nieuwe omgevingswet (2019).

De Boekmanlezing 2017 in de Zwijger, bracht een paar, voor sommigen haast vanzelfsprekende, dingen aan het licht. Het is blijkbaar nodig dat hier nog eens extra de vinger op wordt gelegd. René Boomkens pleitte met verve voor inschakeling van kunstenaars bij stedelijke ontwikkeling. Als burger-professionals kunnen zij onvermoede empathische oplossingen entameren, beter dan scherpgesneden formele ontwerpers dat doen. Het interessante van zijn pleidooi was vooral dat hij aandacht vroeg voor de opdrachtgevers: OPDAT zij zich eveneens zouden engageren, het belang van kunstenaarsvisies erkennen en vervolgens dienaangaande beleid maken.
Rijksbouwmeester Floris Alkemade topte deze voorzet met een verwijzing naar Constant’s Babylon-projecten en het concept ‘Vormgeven aan Vrijheid’. Hetgeen zou moeten leiden tot het veel sneller inschakelen van kunstenaars !!! Bijvoorbeeld bij het opnieuw formuleren van omgevingsvisies in het kader van de Omgevingswet 2019.
Waar beide sprekers een beetje omheen liepen is dat veel overheden, met name kleine steden als Assen, het liefst hun spaarzame (1%) kunstgelden, besteden aan prestigieuze objecten die een tijdje meegaan en het goed doen bij de buren (toeristen). En voor de binnenstad zoeken ze wel een catalogus-adviesburo. Rijksbouwmeesters zouden daarom samen met hun collega’s architecten en (spoor)bouwmeesters de daad bij het woord kunnen voegen en gemeenten ook daadwerkelijk moeten kunnen aanspreken op hun verantwoordelijkheid voor een divers publiek kunst- en stedebouwbeleid. Met aandacht voor andersoortig opdrachtenbeleid en samenwerking met lokale initiatieven. Een andere weg is dat kunstenaars en architecten zelf de hand aan de ‘ploeg’ slaan of in ieder geval zorgen dat ze niet genegeerd kunnen worden. Want: wat maakt, wie maken, de stad?

Conclusie: overheden, gemeentes en provincies, moeten visie op ruimtelijke ontwikkelingen en hun kwaliteiten definieren. Kunstenaars moeten zorgen hierbij betrokken te worden.
https://www.omgevingswetportaal.nl

IMG_5448

Boekmancahier 111

over ‘Kunst en de publieke ruimte’. Met bijdragen van Jeroen Boomgaard, Veronique Baars, René Boomkens, Hans Venhuizen en anderen. Cultuurfilosoof Boomkens vat het allemaal nog eens haarfijn samen in zijn stelling dat de publieke ruimte een collectieve opdracht is, waarbij kunst een aanmoedigende werking kan hebben. Boomgaard heeft in deze context oog voor de veranderende kwaliteit van de publieke sfeer, maar wil geen herdefiniëring om ideologische consequenties te vermijden. Baars legt nogeens de nadruk op de diversiteit van openbare opdrachten, bijvoorbeeld in stationsgebieden, waar het tot nu toe nogal traditionele kunstvormgeving betreft (zoals in Assen, gw).
Discussie naar aanleiding van dit thema en het cahier op dinsdagavond 27 juni in De Zwijger, Amsterdam. Rsvp noodzakelijk, via Boekman.nl

IMG_5421

Wonen in Binnenstad

In Groningen bij het Gemeentelijk Buro op het Zuiderdiep 98 is een interessante manifestatie te zien met ontwerpen en maquettes voor binnenstedelijke woonlocaties. Onder de titel ‘Wonen in het Stadshart’ zijn 14 architecten uitgenodigd om in de vorm van studies hun ideeën voor specifieke oplossingen te presenteren. Twee springen eruit vanwege de status ‘concreet voorstel’. Het betreft niet toevallig twee voormalige scholen: de Noorderbewaarschool en de Jacobijnerschool. Respectievelijk voorbeeldig herbestemd door DAAD en Specht. Bij Spechts voorstel is het commentaar in de brochure wel heel opmerkelijk: “er is ruimte voor groen, collectieve functies en kunst”,….”kenmerkend is de respectvolle omgang met het oude schoolgebouw”.
Niet helder in de presentatie is hoe de transitie en realisatie zou kunnen verlopen, noch hoe de huidige situatie/bewoning functioneert en hoe zij aankijkt tegen deze nieuwe plannen.
Meer info met foto’s op: woneninstadshart.nl
Initiatief: Gemeente Groningen, expositie tm 4 juli; ma-vr.

IMG_5379

Hoe, de stad

Een gemeenschap ontwikkelt een stedelijke cultuur vanuit een compact centrum. Dat centrum groeit, de cultuur groeit mee en verspreidt zich naar de randen, er ontstaan verschillende compacte verknopingen. Het vasthouden aan 1 centrale functie is een weg terug naar een voorbije tijd. Het vasthouden aan 1 cultuur, bijvoorbeeld een intensieve binnenstad verdeeld tussen Museum en Theater zoals in Assen, is eveneens een verlangen naar een voorbije tijd. Overigens is dit verlangen heel concreet en sterk aanwezig in marketingkringen. Uitgaand van verschillende compacte centra binnen een bepaalde stedelijke omgeving, zou dit een meer diverse cultuur moeten opleveren.

De culturele agenda van de gemeente Assen blijkt inmiddels vooral een evenementenagenda te zijn met de nadruk op het trekken van een breed publiek bij touristische activiteiten. Formele randvoorwaarden heten educatie, participatie en economisch rendement. Over de inhoudelijke en intrinsieke kwaliteit wordt geen nadere melding gemaakt. Er is dus geen specifiek kunst of cultuurbeleid in het geding. Kwesties als produktieondersteuning, atelierbeleid, tentoonstellingen, museumbeleid, opdrachten, 1%-regeling, culturele infrastructuur, vormgevingsbeleid, stedelijke verfraaiing, herbestemming, architectuurplannen, stadsvisie, blijven daardoor buiten beschouwing en buiten publieke discussie.

Hoe over de toekomst van een stad als Assen na te denken, vergt betrokkenheid en expertise van burgers. Het burgerpanel is daartoe een middel, maar lijkt nauwelijks te slagen in het openbaar uitspreken van haar goede bedoelingen. Althans, deze worden niet vertaald in nieuw beleid, hooguit ter bevestiging van een culturele status quo, die zou ‘voldoen’. De voldane stad als gelegenheidsconsumptie krijgt steun in de recente binnenstadsvisie aangeboden door de plaatselijke middenstand via E&E adviesburo. Indien deze lijn gevolgd wordt, mag men hopen op een doorbraak in het winkelaanbod maar ook tevreden zijn met het imago van een rustig provinciestadje dat beschikt over leuke terrassen.

Er zijn ook andere geluiden. Bijvoorbeeld: een betere inschakeling van burgerexpertise met uitvoeringsmandaat. Instellen van een tijdelijk stadsintendant voor culturele zaken. Meer regiovisie en meer landelijk aangestuurde ruimtelijke ordening met tegelijkertijd grotere lokale autonomie. Kleinschaligheid in plaats van grootschaligheid: “De afgelopen decennia stonden in het teken van sterker maken wat sterk is. Dat noem ik de afdeling makkelijke oplossingen. Het is geen antwoord op de toenemende tweedeling” (Joks Janssen in Degroene, 9 maart 2017). Deze tweedeling betreft succesvolle en minder succesvolle steden en de tweedeling tussen stad en periferie.

IMG_5108

Excuses: Interactivisme herzien

Destijds, op 1 februari 2016, sprak het Architectuurpodium Assen van een “schitterend complexe opdracht”, waarbij de opdrachtgever de nadruk legde op het gebruik van ‘interactieve media, sensorisch beheer en krachtige visualia’. Helaas heeft het College B&W Assen moeten besluiten de opdracht, bedoeld voor het stationsgebied, in te trekken. Een aantal mogelijke reacties zijn de volgende.
1.  Laten we eerst eens kijken wat er precies aan de hand is.
2. Excuses aan de inwoners van Assen die zich betrokken hebben getoond tijdens de voorlichtingsrondes waarop de opdracht uitgebreid ter sprake is gebracht.
3. Graag een tentoonstelling van de afgekeurde vier ontwerpen: uit Nederland het (Rotterdamse) team Nio Architecten/QS Serafijn en de combinatie Studio Wessels Boer, Giny Vos, Sanja Medić. Uit San Francisco het Future Cities Lab en uit Londen het design collectief Miriamandton.
4. Nieuwe opdrachtformulering waarin meerdere experimenten met hedendaags beeldend kunstonderzoek, architectuur, vormgeving en locale expertise, met een langlopend proceskarakter: dus meerdere middelgrote opdrachten.
5. Blijkbaar een beleidsmatige correctie van of relatief maar consistent misverstand tussen opdrachtgever, provinciale bkcoordinator openbare ruimte en kunstcommissie die pas in finale stadium tot afstel adviseerden of zich daar aan hebben geconformeerd.
6. Het betekend een definitief politieke oordeel ten aanzien van concept “Assen Sensorcity”.
7. Het betreft een politiek oordeel aangestuurd door burgerlijke overwegingen in het vizier van aanstaande verkiezingen.
8. Het betreft een politiek oordeel, niet esthetisch noch financieel noch technisch, op basis van voortschrijdend inzicht vanwege recente ontwikkelingen omtrent outletcentra en binnenstadsplannen,
9. Het biedt aldus verrassend nieuwe mogelijkheden voor culturele inpassing en financiele facilitering van kunstzinnige initiatieven die het nieuwe station op interessante wijze verbinden met het centrum van Assen.
10. Nieuw punt op nog vast te stellen kunst- en cultuuragenda Assen 2017-2020
11. Eigenlijk heb ik helemaal geen zin om hier op te reageren.
12. Is er sprake van incidentele schrik of tendens? Lees Trouw van 15-12-16:”Nee bedankt, zegt de burger tegen kunst”.
13. Excuses aan de kunstenaars voor het veronderstelde vertrouwen in de uitvoer van het winnende ontwerp.
14.http://www.aanbestedingsnieuws.nl/geen-kunst-in-assen-na-intrekken-aanbesteding/

RLS Eelde, in Stijl

Aanstormende kunstenaars en ontwerpers opgelet!
Hieronder volgt een bericht van holland.com in verband met de Heropening van de Rijksluchtvaartschool bij Groningen Airport Eelde, “een stad in de provincie Drenthe”.

De Rijksluchtvaartschool in Eelde
“Wanneer u naar het noorden van Nederland afreist, vergeet dan niet om een ander icoon van De Stijl te bezoeken, gelegen naast de luchthaven van Eelde. De voormalige Rijksluchtvaartschool in het Drentse Eelde opende in 1957, en toonde een in- en exterieur dat de principes van De Stijl trouw weerspiegelde.
Dit industriële gebouw werd ontworpen door architect Pierre Cuypers Jr. in samenwerking met F.P. Glastra van Loon en Bart van der Leck. Collega-kunstenaars Krijn de Koning en Jan van der Ploeg maakten toevoegingen die pasten in de traditie van De Stijl. 40 jaar na de oprichting van De Stijl werd het gebouw opgeleverd, met het laatste kleurenschema van de hand van Van der Leck, als passende afsluiting van zijn oeuvre.
In 2017 heropent deze voormalige luchtvaartschool als een thuisbasis voor aanstormende kunstenaars en ontwerpers, en vinden er exposities ter ere van De Stijl plaats. Het nieuwe café/restaurant biedt daarnaast een fantastische plek om bij te tanken terwijl u de originele kenmerken van het gebouw bewondert.”

Tentoonstelling Drachten/Eelde vanaf 30 september 2017- 7 januari 2018, georganiseerd door Museum Drachten.
Museum Dr8888 en RLS Eelde: De Stijl & constructivisme in Noord-Nederland

100 jaar De Stijl

Realistig

Vanwege een culturele dynamiek extra aangezwengeld door radicale politiek uit onverwachte hoek gepaard aan een mogelijke omwenteling in vrijemarktdenken, lijkt een herorientering op publieke omgangsvormen – de openbaarheid – nuttig. Al gauw komt dan een normen- en waardendiscussie op gang, maar dit is slechts een begin van een veelomvattender communicatievorm(om)geving. Namelijk, in hoeverre draaien we mee in een soort mainstreammentaliteit, in hoeverre is er diversiteit en in hoeverre is er experimentele ruimte. Architectuur is een belangrijke beeldbepalende factor in die ruimteverdeling. Het is daarom interessant te lezen dat een boek als Learning from las Vegas (1972) samengesteld door de architecten Robert Venturi, Denise Scott Brown en Steven Izenour nog steeds een inspiratiebron kan zijn voor een mentaliteitskritiek. Lees Stephen Duncombe’s Dream: Progressive politics in an age of fantasy, of in ieder geval Merijn Oudenampsen’s vertaling van de inleiding. Daarin komen vragen aan orde als: Hoe een aantrekkelijke oppositie te bieden. Hoe fabriek je ontstemming, “tegenspraak”, een alternatief spektakel?
Het lijkt van wezenlijk belang om vindingrijker te worden in het adequaat reageren op onverwachte, politiek ‘tegenvallende’ gebeurtenissen. Van wezenlijk belang omdat ze onderdeel gaan worden van een openbaar gesprek waarbij historisch gegroeide rolverdeling minder vastligt. Veel informatie wordt beoordeeld niet op kwaliteit van argumentatie maar op effectiviteit en zichtbaarheid. Het idee dat kritiek als principieel negatief wordt ervaren (gezeur) en daarmee het tegenovergestelde bereikt, moet serieus genomen worden. Een alternatieve strategie zou mogelijk baat kunnen hebben bij een meer beeldende, theatrale, “bevestiging” van prestaties, als representatieve vormen van de werkelijkheid. Leren van Las Vegas is ook leren door middel van ‘spelen’, door middel van gedemocratiseerde hypocrisie. Objectiviteit is moeilijk aantoonbaar, maar realiteitszin waarschijnlijk wel.

Wat links kan leren van Las Vegas