Architectuurpodium Assen

Cercle Meudon

CAMPIS Hoofdkantoor

Monumentnummer: 468972

Deze week heeft het kunstgezelschap CAMPIS het College en de Gemeenteraad van Assen een brief gestuurd. Naar aanleiding van de vaststelling van de cultuurnota op 7 mei aanstaande pleiten zij voor een nieuw Kunstcentrum Hedendaagse Kunst. Directe aanleiding voor hun brief is de sluiting van de huidige kunstlocatie in het theatergebouw DNK, per 1 juli. Maar in de cultuurnota staat echter prominent de ambitie dat de gemeente broedplaatsen wil faciliteren en belangstelling voor kunst wil waarborgen.

CAMPIS wil deze locatie wel overnemen, met enige financiële aanpassing en ondersteuning, maar geeft ook aan voor een, waarschijnlijk goedkoper, alternatief te willen gaan. Hier wordt het interessant want ze noemen ‘het oude Postkantoor’ met name. Dit pand hartje Assen is een Rijksmonument uit 1895, ontworpen door de bekende Rijksbouwmeester C.H.Peters die meerdere postkantoren heeft gebouwd, maar óók verantwoordelijk is geweest voor het ontwerp van het Drents Archief (1897-1901), voorheen Rijksarchief, voorheen Provinciaal Museum, en in bezit van het laatste restje kloostergang uit ME.

Het ‘oude’ Postkantoor staat genoteerd als gotisch, maar heeft ook neo-renaissancistische elementen. Het interieur is niet beschermd en vrijwel verdwenen, maar biedt een enorme variëteit aan gebruiksmogelijkheden die CAMPIS zeker zal zijn opgevallen. Wat kan er wel allemaal: exposities, diverse presentaties, ateliers, installaties, horeca, terras.

Voor de Gemeente is dit een uitstekend moment, monument dus, om nu toe te happen vanwege de redelijke huurprijs. Het zou een aanwinst zijn voor stad en grootregio en een belangrijke stimulans leveren aan het ondernemende imago van Assen. Onderstaand citaat komt uit het monumentenregister:

“Waardering: Het voormalige Post- en Telegraafkantoor is een mooi en zeer karakteristiek voorbeeld van een gebouw in de stijl van de zogenaamde postkantoren-gotiek, dat is gebouwd door een landelijk bekende architect. Behalve architectuurhistorisch waardevol is het zorgvuldig vormgegeven gebouw ook zeer beeldbepalend gesitueerd op een driesprong, waardoor het ook van grote stedebouwkundige waarde is. Het pand maakt tevens deel uit van het beschermde stadsgezicht Assen.”

Aan de buitenkant formeel beeldbepalende architectuur, aan de binnenkant inhoudelijk hedendaagse kunst. Een ‘match, made in Assen’.

Kunstuitvoeringsnotagendassen 21-24

4006FD11-D718-4EE8-91DE-3A0C8EA7EE45

Op 7 mei 2020 moet de gemeenteraad van Assen besluiten of ze de kadernota Kunst en cultuur 2021-2024 wil goedkeuren. Voorafgaand is op 16 april digitaal geconsulteerd. Daarbij vielen een paar dingen nogal op.

In de eerste plaats dat er op een enkele uitzondering na, er nauwelijks inhoudelijke vragen werden gesteld. De verantwoordelijke wethouder hoefde slechts voor meer informatie door te verwijzen naar een komende ‘uitvoeringsagenda’. Want wat gaan we nu eigenlijk doen met die cultuur.?

Welnu dat duurt nog een paar maand en na de zomer komt er waarschijnlijk een nieuwe ‘agenda’.

Het geval is dat in drie eerdere bijeenkomsten er reeds door het culturele veld werd aangedrongen op twee uitvoeringsnota’s. Namelijk een kunstbeleidsnota en een cultuurbeleidsnota waarin de uitvoering gepland staat voor de komende vier tot 8 jaar. Dit idee is dan ook explicket bevestigd in de concluderende commentaren (DNK 14 jan. 2020). Waarom dit nu niet duidelijk gecommuniceerd naar -of door- de Raad zelf?

In die aparte nota’ s kan dan ook meteen duidelijk vermeld worden welke beleidsgebieden specifiek tot professionele kunst, productie en presentatie, een relatie hebben en welke in verband staan met cultuur in brede zin, zoals alle vormen van artistieke expressie en beoefening door amateurs, vrije tijdsbesteding en festivals. Immers, daar zijn ook verschillende bronnen van cofinanciering bij betrokken. En wat cofinanciering betreft zijn er nationaal hele heldere structuren, van matching tot fondswervkng tot sponsoring. Het is zelfs een beroep geworden: dus wat is het probleem? Een bekwame ambtenaar?

Hier wringt dus het gebrek aan kennis van raadsleden of zij bewaren deze kennis tot het moment van de besluitvorming: op 7 mei of tot de behandeling van de ‘uitvoeringsagenda’ in de herfst van 2020.

Daarnaast een paar opvallende  formele ,kwesties.

Men wil aanwezige kennjs mede laten afhangen van 1. een maatschappelijk vastgoednota inclusief culturele bestemming. 2. Het komende herstelplan inclusief bezuinigingen. 3. Informatie over hoe precies het totale cultuurbudget van 4,5 miljoen besteed wordt aan activiteiten exlusief huurovereenkomsten (6 miljoen).

4.Op de vraag of de wethouder op de hoogte is van een nieuwe kunstvereniging meldt deze dat hij in gesprek is met diverse partijen. Hier wringt ook die andere schoen: transparantie. Welke partijen? Op 1 juli aanstaande sluit ook het laatste podium voor hedendaagse kunst. Daarover geen woord. Natuurlijk is er overal sprake van vertraging. Maar de wethouder zou zich mogelijkerwijs met iets meer aplomb kunnen revancheren tegenover het falend cultuurbeleid van de afgelopen jaren door voluit te gaan voor bewezen kwaliteit van burgerinitiatieven. Daar zijn er in Assen vrij weinig van op het terrein van de professionele kunsten.

Dramatisch politiek slot van deze consultatieve vergadering was het pleidooi voor meer muzikale culturele vorming voor kinderen, in competitie verwoord door twee raadsleden die hun eigen kinderen tot voorbeeld namen.

Campis.nl

Info@campis.nl

 

Concept kunst-cultuurnota 2020

Na zoveel jaar non-beleid op het gebied van kunst en cultuur in Assen is het een verademing om nu weer eens een fatsoenlijk concept onder ogen te komen. Het voldoet zeker als cultuurbeleidsconcept, maar er ontbreekt in het begin duidelijkheid omtrent cultuurparticipatie en kunstbeleid. Het verschil tussen amateurvorming (educatie, vrije tijd) en professionele presentaties. Tussen consument en producent. Misschien dat deze vaagheid in de uitvoeringsnota wordt opgehelderd mede in verband met de verschillende, specifieke, subsidiestromen.

Bijvoorbeeld door de invoeging van een aparte kunstbeleidnotitie waarin opgenomen zou kunnen worden hoe atelierbeleid, hoe kunst in de openbare ruimte, hoe opdrachten tot stand zullen komen en hoe kunstenaars worden benaderd om mee te werken aan stadsvisies, stedebouw en publieke presentaties in het algemeen.

Een goede start is in ieder geval de aandacht voor ateliers en broedplaatsen en het voornemen voor regelmatig overleg met kunstenaars en culturele instellingen.

Wat ook nog uitgewerkt moet worden is hoe het cultuurbudget van 4,5 miljoen precies wordt verdeeld. Wat ziet hier precies in aan beeldende kunst en wat gaat er naar de grote instellingen? De publieksinstellingen als Bibliotheek, Theater. En, wie zitten er in de basisinfrastructuur: maakt hedendaagse kunst daar ook deel van uit? Waar kunnen we eigenlijk presentaties van hedendaagse kunst verwachten sinds het verdwijnen van diverse locaties?

Zo is bijvoorbeeld het idee van een stadscollectie eerder een leuke ‘bevlieging’ te noemen dan een doorwrocht plan en passeert op onaangename wijze vergelijkbare voorstellen voor een Stedelijk Museum dat niet genoemd wordt.

Niettemin, afgaande op en, ter ondersteuning van de gemeende goede bedoelingen zijn hier nog Drie cruciale citaten*:

1*)”De kracht van kunst & cultuur schuilt er vooral in dat er steeds weer iets nieuws ontstaat. Dat is eigen aan kunstenaars. Aan nieuwe dingen moeten we wennen, niet altijd zijn nieuwe kunstuitingen direct (commercieel) succescol. Daarom willen we als gemeente meer ruimte bieden aan vernieuwing. Ruimte in meerdere aspecten: fysiek, beleidsmatig en financieel. Nieuwe initiatieven hebben tijd soms nodig om tot volle ontwikkeling te komen. Daar houden we rekening mee.”

Tweede citaat*: “Initiatieven van kunstenaars
In Assen wonen en werken vele professionele – en amateurkunstenaars die de stad een warm hart toedragen en zich – als individu of gezamenlijk – met veel energie (en dikwijls belangeloos) inzetten voor het culturele klimaat in Assen. Onze waardering daarvoor hebben we niet altijd voldoende laten blijken. Dat gaat veranderen. We willen initiatieven van kunstenaars die aansluiten op onze ambities en voor de stad van betekenis zijn zoveel mogelijk faciliteren en ondersteunen.”

3*)We constateren dat kunstenaars wegtrekken uit Assen. In de behoefte aan werk- en tentoonstellingsruimte willen we beter voorzien.”

*Kadernota Kunst & Cultuur Assen – concept 23 december 2019.
Op dinsdag 14 januari 2020 is er een openbare bijeenkomst in De Nieuwe Kolk alwaar deze conceptvisie wordt besproken. Aanvang 19.30 uur.

De Nieuwe KunstAs – een verbrede optie

Dvhn, 29 juli 2019, 1 miljoen. Uw oproep voor suggesties.

Ons voorstel wil het ijsbudget van 1 miljoen herbestemmen in de sector ‘vrije tijd’. In plaats van te schaatsen kunnen de mensen in Assen naar een buitengewoon fraaie KunstHal voor hedendaagse kunst en cultuur. De KunstRuimte is tevens voorzien van een plein voor tijdelijke evenementen zoals een schaatsbaan. Zie het voorbeeld van het Koopmansplein in de winter.

De 5 miljoen REP-staatssubsidigelden die eventueel ook vrijkomt wordt gebruikt om deze KunstPlaats structureel te ondersteunen waardoor provinciale en rijksfondsen dit bedrag willen matchen. Naast het benaderen van particuliere donateurs en overige fondsen worden sponsoractiviteiten georganiseerd. Bovendien zorgt het innovatieve culturele karakter, vooral in een Noord-Nederlandse optiek, voor economische spin-off.

Het cultureel profiel van Assen is op dit moment tamelijk eenzijdig. Er ontbreekt een actuele dynamiek en wisselwerking in de omgang met kunst, cultuur en de maatschappij van nu.

Een vergelijkbaar plan is eerder ingediend bij de Gemeente Asen, maar werd afgewezen vanwege onduidelijke redenen; mogelijk ter handhaving van bestaande relaties. In plaats van bezuinigingen is dan nu het moment gekomen voor investeringen in een duurzaam kunstklimaat.

De Nieuwe KunstStad is statutair onafhankelijk en heeft een stedelijk museaal karakter. Ze betrekt de bevolking en kunstenaars van Assen bij haar programmering waarin tevens een  belangrijke rol is opgenomen voor eigentijdse muziek en architectuur.

Op de lange termijn.

Om deze manoeuvre sociaal te onderbouwen is het de bedoeling van dit voorstel dat naast financiering van dit kunstplan de OZB voor de particuliere woningen wordt verlaagd om burgers aan te moedigen gebruik te maken van, en te participeren in, deze nieuwe culturele attractie.

Alleen voor red.

Mogelijke locaties voor De Nieuwe Kunstruimte zijn voorradig en reeds in kaart gebracht. Onder meer de DNK/Kinkruimtes en het voormalige OM-kantoor Brinkstr.69. Er is geen relatie met het Drents Museum.

DVDA 2019

Voor nieuws omtrent Architectuurpodium Assen zie defkaresearch.com.
De stichting Cercle Meudon is opgeheven.
Voor het programma van Vrijdag 14 juni 2019 hieronder de affiche-aankondiging.
91FE007D-0983-4279-B5CD-F10596556FAC

Zichtbaar Waardevol

Raad voor Cultuur 22/11/18

Twee direct opvallende uitspraken in dit advies:

“De raad pleit er daarom in dit advies voor om de positie van de individuele kunstenaar en de infrastructuur van de sector te verstevigen en daarvoor middelen ter beschikking te stellen”. 

“Voor het begrijpen, zichtbaar maken en houden van beeldende kunst is het bewaren en ontsluiten van kunstenaars- en instellingsarchieven belangrijk. Zij bevatten een schat aan informatie: van correspondentie tot contracten, van uitnodigingen tot persoonlijke krabbels, studies, schetsen, ontwerpen, notities en aantekenboeken”.

Zichtbaar van Waarde, 2018

89FA887E-5504-4C1E-A45D-D1A4659B3E48

 

 

Havenkade Dossier

Op donderdag 1 en vrijdag 2 november 2018 vindt het Circulair Bouwevenement Drenthe plaats op Havenkade en Industrieweg. Het thema ‘circulair’ is erg populair geworden als bijna synoniem met duurzaamheid. Niet verwonderlijk dat onder meer de Natuur en Milieufederatie Drenthe is betrokken bij de organisatie van deze dagen. Het initiatief lijkt echter uit te zijn gegaan van de overheden Provincie Drenthe en Gemeente Assen die blijkbaar nu echt serieus met de ontwikkeling van het voormalig havengebied aan de slag willen. Het liefst ook met inschakeling van veel particulier initiatief, creativiteit en innovatie gericht op hergebruik, milieuvriendelijkheid en dus circulair: het rondgebruik van materiaal en goederen zonder al te veel verkwisting of afval.

Ronduit een prima evenement waar iedereen aan kan meewerken! Vooral mensen die willen bouwen. Laten we daarbij vooral niet vergeten dat er de afgelopen 30 jaar al aardig wat initiatieven op bovengenoemd terrein, het Havengebied, zijn ontwikkeld. Voor degeen die dit is ontgaan wijzen we op de plannen van onder meer Erven Eppo, Wim Germain, Architectuurpodium Assen CM, Frank Aikema, DAAD, Europlan en Provinciale of gemeentelijke onderzoeksburo’s. Waarschijnlijk zijn al deze plannen ergens tekort geschoten, want er is niets van gerealiseerd.

Het is nu dus de beurt aan nieuwe partijen als NMD, Bouwend Nederland, Nice en NVBU. Ook zijn er specifieke Groningse experts uitgenodigd, Gras en Carex, waar klaarblijkelijk Drentse kennis(sen) bij de organisatie uit het zicht was verdwenen. Om een paar onderwerpen en workshops te noemen die u kunt volgen: strobouw, industriële hennep verbouwen, herbestemming leegstand, interzorg en allerlei praktijkvoorbeelden waarin ervaringen kunnen worden gedeeld. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via een aanmeldformulier: https://nl.surveymonkey.com/r/KBQM2L2

Of kijk op de site van nmfdrenthe.nl

Het geheel start op donderdag 1 november om 9.30 met de opening door Henk Brink en Onno Dwars van Ballast Nedam.

 

 

 

Architectuur, verslag 1 juni 2018

20180522_135856

Samenvatting betreffende binnenstadsvisie. Leegstand bepaalde de afgelopen jaren de actuele agenda, maar sinds kort is een positieve kentering waarneembaar. Er worden veel bouwaanvragen ingediend en er worden ook werkelijk stappen gedaan. Diverse verbouwingen vinden plaats. In V&D komt bijvoorbeeld een pilot van Jeans Centre (en wordt bewoond door antikraak, zie Wortmann). In de Rolderstraat zou niets meer leeg staan behalve in aanhang van Citadel. Ook worden in het centrum een paar grote panden omgebouwd tot kleinere ‘shops’ met lagere huur, naast ombouw tot woning. Vooral de horeca toont initiatief, zie Wapen van Drenthe en Noordersingel Afhaalservices: Spar en sushi.
Meer ingrijpende veranderingen botsen op de belangen van vastgoedeigenaren.

Cultureel gezien is er geen enkel plan, alleen commercieel met marktmaatstaven. Het forum en voormalige bibliotheek staan permanent leeg, hier zou een culturele herbestemming goed passen.

Samenvatting betreffende actualisatie herbestemming en prijsvraag. 1)Het voormalig FNVgebouw, ‘rood bolwerk’ bij station, valt af want is verkocht. 2)Het UWVpand aan de Stationsstraat loopt ook vol. 3)De panden t.o. station zouden reeds volledig bezet zijn (Arcadis, Alescon e.a.), maar hier wordt aan getwijfeld gezien het geringe bezoekverkeer. 4)voormalig ABN Station zou volledig zijn verhuurd aan Catawiki. 5)forum is opgegeven, zie boven. 6)het mooie OMpand aan de Brinkstraat zou te huur staan, dit wordt ontkend, blijft in de prijsvraag. 7)ook Havenkade 2 blijft in de prijsvraag: staat te huur voor 120.000 per jaar voor 2500 + 560 m2 (10.000 voor 200m2 p.m.). Niet te verwarren met 8)Havenkade 1, deze dump staat te huur voor 25.000 per jaar voor 1000m2.
Toegevoegd kan worden: 9)Stadsboulevard/voormalig Melkfabriekterrein. 10)verzorgingstehuis Adelhorst a/d Nobellaan. 11)villa aan de hertenkamp/ex-Wisdom. 12)Collardslaan, voormalig kampeerhal.
Ofschoon er wel degelijk verbetering van functieverkeer is te zien, gaat het wel erg langzaam, zie de plannen voor blok t.o. DNK.

Laatste opmerkingen gaan over de relatie FOC-Binnenstad die voor sommigen niet bestaat, althans elkaar niet zouden bijten omdat het gaat om verschillende publieken. Wel zou het niet doorgaan van het FOC de ontwikkeling van Recreatieve zone in Baggelhuizen belemmeren, wat wel weer het algemene toerisme tekort doet.

Vrijdag 15/6, deel 2: herbestemming herzien, opening Manifesta12, uitreiking brochure aan Gea Smith, wethouder cultuur Assen. Voor verslag zie defkaresearch.com.

Samenvatting Agenda juni 2018

B0CA5B4C-A159-4F9E-8D4B-2E123BE7BF8F

 1-15 juni Maand van de Architectuur Assen

Vrijdag 1 juniDag van de Architectuur, thema: Binnenstadsvisie van Assen. Optioneel: excursie. 

Vrijdag 15 juni – Thema: Stedelijke Transformatie, met presentatie TRANS, catalogus-verslag jaaroverzicht SMAHK 2017. Optioneel: excursie. Opening Manifesta Palermo als ‘transcriptie’ stedelijke vernieuwing.

Agendapunten: Binnenstadsvisie ter discussie.

1.map excursie A, Asser Binnenstad, etalages 

2.map excursie B, Buitengebied, Havenkade

3.introductie nwe wethouder cultuur

4.introductie nwe stadsbouwmeester

5.aanbieden jaarverslag Trans

6.thema metamodernisme en architectuur

7.thema convivialisme en architectuur 

8.thema We the North en omgevingsvisie

9.thema: beeldende kunst en openbare ruimte: the app. en hoe nu verder.

10.beeldend kunstenaars en ateliers

11.Drentse architectuurprijs, een assens alternatief ?

12.het 12e Manifesta als stedelijk voorbeeld

13.herbestemming locaties, prijsvraag Architectuurpodium Assen

14.heroriëntatie theorie, prijsvraag essayistiek DeFKa Research

Contact:

DeFKa Research 

Tel. 0592 315316

Programma onder voorbehoud van wijzigingen. Voor actuele gegevens, plaats en tijd, kijk op defkaresearch.com.

Meer informatie over landelijke activiteiten met betrekking tot De Dag van de Architectuur, 1-3 juni nationaal en 16/17 juni Rotterdam, zie de site dagvandearchitectuur.nl

Een Nieuw College

Er kunnen twee aanleidingen genoemd worden om het nieuwe College te voeden bij het formuleren van een robuust kunst- en cultuurbeleid.
De ene aanleiding is de recente cultuurbrief van minister Van Engelshoven: “Cultuur heeft in de eerste plaats een eigen, intrinsieke waarde. Als uiting van allerdiepste gedachten of zielenroerselen, van schoonheid en verfijning, of juist van confrontatie en rauwheid”. De tweede aanleiding is het mislukken of vertragen van projecten van het vorige College op het gebied van technologie (sensorcity), werkgelegenheid (foc) en opdrachtenbeleid (Mannus/Brink).

Geconcludeerd kan worden dat er nu ruim baan zou moeten komen om het over een andere boeg te gooien, namelijk die van een transparant en energiek kunst- en cultuurbeleid waar het de afgelopen vier jaar op een demonstratieve manier aan heeft ontbroken. Vanuit de Rijksoverheid kan men daartoe steun verwachten aangezien van die kant ook wordt ingezet op een toename van decentraal cultuurbeleid.

Waar zou het nieuwe College aan kunnen denken? Mede op grond van het Manifest van BK-platform noemen we ingekort de volgende hoofdpunten:
1.betrek kunstenaars bij stedelijke ontwikkeling
2.atelierbeleid
3.kunstfonds voor experimentele pilotprojecten
4.opdrachtenbeleid voor lokaal talent
5.expositieruimten voor hedendaagse kunst(enaars)
6.stadsvisie, centrum voor ruimtelijke kwaliteit
7.transparantie en onderhoud kunstcollectie gemeente: aankopen beeldende kunst en kunst in de openbare ruimte
8.inzicht en evaluatie instrumenten kunst en cultuur algemeen
9.transparantie noordelijke visie: We the North
10. streefdoelen langere termijn (2024 e.v.)

Assen is weliswaar hoofdstad van Drenthe, maar heeft geen stedelijk cultureel profiel, eerder dorpachtig van nature. Hetgeen niet hoeft te betekenen een anti-cultureel imago, maar juist kan bijdragen in kleinschalige experimenten met behoud van haar groene, provinciale, status.

Klik om toegang te krijgen tot Cultuurbrief2018_Publicatie_WT_HR.pdf

Presentatie Vaart in Assen, DNK-MKB, 13 maart 2018

%d bloggers liken dit: